Tsuen Tsing Elderly Academy Kick-off Ceremony 2014.09.06

 • 000
 • DSCN6792
 • DSCN6793
 • DSCN6794
 • DSCN6795
 • DSCN6797
 • DSCN6798
 • DSCN6799
 • DSCN6800
 • DSCN6801
 • DSCN6803
 • DSCN6804
 • DSCN6805
 • DSCN6806
 • DSCN6808
 • DSCN6809
 • DSCN6814
 • DSCN6816
 • DSCN6817
 • DSCN6818
 • DSCN6819
 • DSCN6820
 • DSCN6821
 • DSCN6822
 • DSCN6823
 • DSCN6824
 • DSCN6825
 • DSCN6826
 • DSCN6827
 • DSCN6829
 • DSCN6830
 • DSCN6831
 • DSCN6832
 • DSCN6833
 • DSCN6834
 • DSCN6835
 • DSCN6836
 • DSCN6838
 • DSCN6839
 • DSCN6840
 • DSCN6841
 • DSCN6842
 • DSCN6843
 • DSCN6844
 • DSCN6845
 • DSCN6847
 • DSCN6848
 • DSCN6852
 • DSCN6853
 • DSCN6854
 • DSCN6856
 • DSCN6858
 • DSCN6859
 • DSCN6861
 • DSCN6863
 • DSCN6869
 • DSCN6872
 • DSCN6874
 • DSCN6878
 • DSCN6882
 • DSCN6888
 • DSCN6889
 • DSCN6891
 • DSCN6893
 • DSCN6895
 • DSCN6897
 • DSCN6898
 • DSCN6900
 • DSCN6905
 • DSCN6907
 • DSCN6912
 • DSCN6916
 • DSCN6923
 • DSCN6927
 • DSCN6929
 • DSCN6930
 • DSCN6936
 • DSCN6938
 • DSCN6940
 • DSCN6941
 • DSCN6942
 • DSCN6943
 • DSCN6944
 • DSCN6945
 • DSCN6946
 • DSCN6948
 • DSCN6950
 • DSCN6952
 • DSCN6953
 • DSCN6954
 • DSCN6955
 • DSCN6957
 • DSCN6958
 • DSCN6960
 • DSCN6961
 • DSCN6962
 • DSCN6963
 • DSCN6964
 • DSCN6965
 • DSCN6966
 • DSCN6967
 • DSCN6968
 • DSCN6969
 • DSCN6970
 • DSCN6971
 • DSCN6972
 • DSCN6973
 • DSCN6974
 • DSCN6975
 • DSCN6976
 • DSCN6977
 • DSCN6978